Methodiek


Effectief onderzoek gericht op verbetering dient aan twee doelstellingen te voldoen:


1. er moet een betrouwbaar beeld van de tevredenheid van uw medewerkers ontstaan;

2. er moet inzicht ontstaan in concrete en effectieve verbeteringsmogelijkheden.Om beide doelstellingen te kunnen realiseren, zijn andere analyses vereist. Beide soorten analyses worden geïllustreerd aan de hand van medewerkerstevredenheidsonderzoek.


In de standaardvragenlijst van SatisFakt worden elf tevredenheidsvragen opgenomen. Door de beantwoording van deze elf vragen te combineren in één rapportcijfer ontstaat een genuanceerd beeld van de tevredenheid van de medewerkers. Dit rapportcijfer wordt vervolgens vergeleken met de benchmark (zie verder vergelijking benchmark).


Na het beschrijven en beoordelen van de bestaande situatie in uw organisatie worden analyses uitgevoerd, waarmee vastgesteld kan worden van welke maatregelen een verbetering van de tevredenheid kan worden verwacht. Een voorwaarde daarvoor is, dat naast de tevredenheidsvragen ook vragen over de kenmerken van het werk en van de werkorganisatie in de vragenlijst zijn opgenomen. Is dat het geval, kan aan de hand van wetenschappelijke analyses worden vastgesteld, welke kenmerken van het werk en van de werkorganisatie van belang zijn voor de tevredenheid en welke niet. Verbeteringen dienen vervolgens gericht te worden op die kenmerken die van invloed zijn op de tevredenheid. Deze analyses worden verder toegelicht op de pagina aanbevelingen.