Uitleg


De analyses zijn uitgevoerd over 15 onderwijsorganisaties (met ruim 2.300 respondenten) en 78 andere organisaties (bijna 11.000 respondenten), hier ook wel referentie of referentiebestand genoemd.


Aan de hand van een regressie-analyse is bepaald welke kenmerken van het werk een invloed hebben op de ervaren werkdruk. De uitkomsten van analyse zijn terug te vinden in de eerste grafiek.

De onderzochte werkdruk bestaat uit vier componenten: taakeisen, verantwoordelijkheid, regelproblemen en geestelijke inspanning. Emotionele belasting wordt normaal gesproken als vijfde onderdeel gezien voor werkdruk in het onderwijs. Om de vergelijkbaarheid met het referentiebestand optimaal te houden, is er hier voor gekozen de emotionele belasting niet als component van werkdruk mee te nemen. 


In de tweede grafiek zijn verschillende balken opgenomen. Deze balken zijn gebaseerd op de gemiddelden van de organisaties in het referentiebestand. De balken lopen van groen naar rood of van rood naar groen. De kleur indiceert of een hoge score op die factor positief is, of juist negatief. Wanneer een balk van rood naar groen loopt (bijvoorbeeld de balk van vakbekwaamheid), geeft het linkeruiteinde van de balk het gemiddelde aan van de organisatie met het ongunstigste gemiddelde in het referentiebestand en het rechteruiteinde het gemiddelde van de organisatie met het gunstigste gemiddelde. De balken zijn steeds opgedeeld in 5 delen. Elk deel vertegenwoordigt het gemiddelde van 20% van de organisaties in het referentiebestand (zonder de onderwijsorganisaties). Met andere woorden: 20% van de organisaties heeft een gemiddelde op het betreffende kenmerk, dat in de range tussen de streepjes valt.  Deze delen vertegenwoordigen een ’zeer positief’, een ’positief’, een ’gemiddeld’, een ’negatief’ en een ’zeer negatief’ resultaat. 


Uitleg gebruikte begrippen

Werkdruktaakeisen, regelproblemen, verantwoordelijkheid en geestelijke inspanning
Emotionele belasting
ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, discriminatie en agressie
Vakbekwaamheidde mogelijkheden de eigen vakbekwaamheid in de uitoefening van de functie te behouden en uit te breiden
Autonomiede vrijheid om het werk naar eigen inzicht en behoefte in te richten
Informatievoorzieningbeschikbaarheid en kwaliteit van verstrekking van informatie
Overlegmogelijkhedenmogelijkheden om in overleg met anderen problemen in het werk op te lossen
Contactmogelijkhedenmogelijkheden tijdens het werk contacten met anderen te onderhoudenTerug naar de analyses en grafieken.