Welzijn


Vanuit haar oorsprong stelt SatisFakt de onderwerpen werkbeleving, verzuim en arbeidsomstandigheden in hun samenhang met de inrichting van de organisatie centraal. Daarmee werd aangesloten op het welzijnsbegrip in de arbo-wetgeving. Hoewel het begrip welzijn inmiddels minder nadrukkelijk voorkomt in de arbo-regelgeving, dient elke werkgever nog steeds zorg te dragen voor onder andere het welzijn van de medewerkers: “De Arbowet verplicht werkgevers op een gestructureerde wijze aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Dat betekent dat zij een samenhangend beleid moeten voeren dat gericht is op de veiligheid, gezondheid en welzijn van hun werknemers.”   


SatisFakt benadert in haar projecten welzijn vanuit twee -elkaar aanvullende- perspectieven. In de eerste plaats heeft SatisFakt veel onderzoeks- en adviesprojecten naar welzijnsrisico’s uitgevoerd, bijvoorbeeld in de vorm van het welzijnsdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In die projecten is het primaire doel het verbeteren van het welzijn van de medewerkers, of negatief geformuleerd: het verminderen van welzijnsrisico’s. Daartoe worden de voor het welzijn belangrijkste organisatie- en taakkenmerken gemeten en beoordeeld, onder andere door het resultaat te vergelijken met een uitgebreide benchmark. 


In de tweede plaats worden enkele werkbelevingsaspecten in het onderzoek opgenomen, bijvoorbeeld de organisatiebetrokkenheid. Dit maakt het mogelijk, aan de hand van statistische analysetechnieken, vast te stellen of de gemeten organisatie- en taakkenmerken van invloed zijn op de werkbeleving van de medewerkers. Daarmee is het mogelijk, de welzijnsrisico’s zeer genuanceerd te beoordelen: niet alleen op grond van de vergelijking met de benchmark, maar ook door vast te stellen of er sprake is van een positieve of negatieve invloed op de tevredenheid of betrokkenheid van de medewerkers.