Thema's


Onderzoek is in de optiek van SatisFakt dienstverlening op maat. Dit betekent onder andere, dat elk project ontworpen wordt in nauw overleg met de opdrachtgever.

Richtinggevend daarbij zijn zowel de doelstelling en vraagstelling van de opdrachtgever als de criteria die door SatisFakt worden gehanteerd om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen. In die zin kan dan ook geen sprake zijn van standaardproducten. De aanpak die bij het tot stand komen van een onderzoeksproject wordt gehanteerd, wordt beschreven onder Werkwijze.Op deze pagina’s worden enkele thema’s toegelicht, waarmee SatisFakt ruime ervaring heeft. Daartoe zijn enkele onderzoeksinstrumenten ontwikkeld, die elk wetenschappelijk gevalideerd en op betrouwbaarheid getoetst zijn.


De instrumenten zijn modulair opgebouwd. Dat betekent dat het ook mogelijk is, per project een combinatie van onderzoeksinstrumenten in te zetten. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk, de thema’s organisatiecultuur en veranderingsbereidheid te combineren tot een project waarin wordt vastgesteld of de organisatiecultuur bevorderend of belemmerend werkt voor de veranderingsbereidheid (en hoe de organisatiecultuur zo ontwikkeld kan worden dat de veranderingsbereidheid wordt bevorderd).